سامانه اشتراک خانه اینرتنتی دنج
واحد خوش منظره در شاندیز
واحد خوش منظره در شاندیز
مکانی زیبا و دیدنی در دل طبیعیت بکر شاندیز و نزدیک ایستگاه اتوبوس جهت
500000 به از هر شب
واحد زیبا با حیاط نزدیک حرم
واحد زیبا با حیاط نزدیک حرم
واحد شیک و زیبا در ده دقیقه ای حرم به همراه تلویزییون و محیطی مناسب بر
70000 به از هر شب